Medisinske kvalitetsregister

​Medisinske kvalitetsregister

Oversikt- nasjonale register knytte til Helse Vest

Kontaktpersonar ved sjukehus i Helse Vest for nasjonale kvalitetsregister(per 2015)

Nasjonale kvalitetsregiste-Kontaktpersonar og registerleiar 

Jus og personvern

Les meir på nettstaden for Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregister

Søkbare midlar

Regionale stimuleringsmidlar
På vegner av Helse vest blir det årleg (februar/mars) lyst ut stimuleringsmidlar (inntil kr. 150 000,-) til lokale og regionale medisinske kvalitetsregister i regionen, der formålet er å bidra til at kvalitetsregister blir etablert, og nytta til forbetring eller trygging av helsetenestene.

Utlysinga vil bli lagt her på nettstaden, i tillegg til at informasjon blir sendt føretaka.

Nasjonale midlar til kvalitetsforbetringsprosjekt
Ei av hovudhensiktene med å opprette medisinske kvalitetsregister er at kvalitetsregisterdata skal nyttast til kliniske kvalitetsforbetringsprosjekt.

For å stimulere til slikt arbeid og utvikling av kompetanse på kvalitetsforbetring er det av felles infrastrukturmidlar sett av øyremerkte midlar til slike prosjekt.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregister fordeler årleg midlane på vegner av Interregional styringsgruppe.

Både dei nasjonale medisinske kvalitetsregistera, og alle avdelingar som ønskjer å nytte data frå nasjonale kvalitetsregister til lokalt kvalitetsforbetringsarbeid, kan søkje om disse midlane.

Midlane blir lyste ut i årets første kvartal (februar/mars) med søknadsfrist i andre kvartal (tidlegare 1. juni). Informasjon om utlysing vil bli annonsert på Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre si heimeside, på nettsidene våre, og i nyheitsbrev frå Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre (send oss ein e-post for å bli abonnent av nyheitsbrevet vårt). Informasjon blir også sendt til føretaka.

I tillegg til økonomisk bistand vil Servicemiljøet også gi rettleiiing i planlegging og oppfølging av slike prosjekt. Miljø som ønskjer å sette i gang eit kvalitetsforbetringsprosjekt blir oppmoda til å ta kontakt med Servicemiljøet for hjelp til å identifisere potensielt gode prosjekt, val av forbetringsmetodikk, rettleiing knytt til utfylling av prosjektskisse/søknad om midlar, og generelle tips og råd før oppstart.

Meir om kvalitetsforbetringsprosjekt og tips til kvalitetsforbetringsarbeid på Nasjonalt servicemiljø sine nettsider.

Resultat og rapportar

Resultat frå nasjonale medisinske kvalitetsregistre Nasjonale medisinske kvalitetsregistre - Status 2017 (SKDE) Riksrevisjonens undersøkelse av helseregistre 2017Tilslutning til nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2017

Interaktive resultat

For å forenkle publisering av resultat frå registera på nett blir det utarbeidd ein interaktiv resultatportal for alle register. Av registera i Helse Vest var det i 2017 eitt register som hadde fått publisert interaktive resultat.

Nasjonalt hoftebruddregister Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling
 
Fann du det du leitte etter?