Etablering av medisinsk kvalitetsregister

Dersom du planlegg å etablere eit kvalitetsregister vert det anbefalt at du avtalar eit møte med Fagsenteret for råd og rettleiing om prosessen.

Hovudføremålet med dei medisinske kvalitetsregistra er å bidra til betre behandlingskvalitet for pasienten, og minske uønskt variasjon i helsetenestane. Resultat frå registra skal brukast til kvalitetsforbetring, og vere ei kjelde til kvalitetssikring og også forsking og styring.​​​​​​​​

​Om etablering av kvalitetsregister

Før kvalitetsregister vert valgt som metode, bør du vurdere om svara på det som du ynskjer å undersøke faktisk kan formulerast som konkrete endringstiltak. Dette er avgjerande for å oppfylle målsetting med registeret.​

Registeret må ha eit definert formål om å forbetre kvaliteten i pasientbehandlinga. Det må også har forankring både i kliniske fagmiljø og i pasientgruppa. Ein grundig definisjon av inklusjonskriteriar er også viktig i etableringsfasen. Hovudformålet med kvalitetsregistre er kvalitetsforbetring og du bør derfor tenke over moglege forbetringsområder.  

​​Malar til etablering

I arbeidet med å etablere kan det vere lurt å fylle ut ein registerbeskrivelse i starten. Fagsenteret har utarbeida ein mal for dette. 

Mal for ​registerbeskrivelse (DOCX)Før du startar å samle inn data må det vurderast om det trengst å gjennomføre ein personvernkonsekvensvurdering. Fagsenteret har utarbeida ein mal for dette.

Mal for utfylling av personvernkonsekvensvurdering (DOCX)

​​Søkbare midlar

Regionale stimuleringsmidlar
På vegner av Helse Vest blir det årleg lyst ut stimuleringsmidlar (inntil kr. 150 000,-) til etablering av kvalitetsregister.

Les meir​​​

Fann du det du leitte etter?