Om fagsenteret

Gangbro i farget glass. Foto.
Foto: Haukeland universitetssjukehus


Om oss

Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest blei etablert i 2007. Senteret skal gi service til kvalitetsregister med nasjonal status og regionale og lokale register forankra i Helse Vest.

Eit register er ei strukturert samling av medisinske opplysningar om utgreiing og behandling av avgrensa grupper av pasientar der utgangspunktet er individuelle behandlingsforløp. Registera blir oppretta for å dokumentere effekt av ulike behandlingsmetodar og er ein basis først og fremst for kvalitetsforbetring, men og for forsking, på metodane som blir nytta. Registerdata gjer at forskingsbasert kunnskap kan nyttast til å endre metodane når resultat ikkje er gode nok.

Fagsenteret har kompetanse innanfor registeroppbygging og registeradministrasjon, jus, IKT, statistikk, analyse og kvalitetsforbetringsteori. Senteret bistår blant anna med oppretting og drift av register, jus og personvern, IKT, kvalitetsforbetring, statistikk, analyse og rapportering. Det er eit nært samarbeid med Helse Vest IKT, som bidreg til utviklinga av ei teknisk løysing for dei nasjonale registera (og saman med Helse Nord  IKT og Hemit i Helse Midt-Norge), yter senteret service til dei nasjonale registera.

Felles e-post: 

Fagleiar
Tlf: 55 97 55 59 


Nasjonalt servicemiljø region vest

Fagsenteret (og kalla Nasjonalt servicemiljø region Vest) har ein regional funksjon, og skal gi service til alle dei lokale føretaka i Helse Vest. Senteret er organisatorisk lagt til Helse Bergen, Forsknings- og utviklingsavdelingen, Seksjon for forskning og innovasjon, og held til i 3. etasje i Armauer Hansens hus, Haukeland universitetssjukehus.

Fagsenteret inngår også i ei nettverksorganisering leia av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, Helse Nord RHF. Fagsenteret har eit nært samarbeid med dei regionale einingane i region Nord (Tromsø), region Midt-Norge (Trondheim) og region Sør-Øst (Oslo).

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre blei etablert i 2009 og er organisert i Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) i Helse Nord. Dette er eit kompetansemiljø som har fått i oppgåve å sikre drift og god utnytting av dei medisinske kvalitetsregistera. Dei regionale einingane har eit særskilt ansvar overfor dei nasjonale kvalitetsregister tillagt «sitt» regionale helseføretak.

Les meir om Nasjonalt servicemiljø og dei nasjonale registra Les meir om dei regionale einingane 

Om Styringsorgan for IKT-løysingar

Styringsorgan – IKT-løysingar for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest er etablert ut frå eit behov for eit nytt vedtaksforum for å rapportere og ta avgjerder om utvikling av teknisk løysing for register. Les meir.

Nasjonal og regional strategi 2016-2020

Interregional styringsgruppe har utarbeidd ein nasjonal strategi for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregister frå 2016 til 2020.

Strategi- og handlingsplan for nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2016-2020

Basert på den nasjonale strategien har Helse Vest utarbeidd ein regional strategi- og handlingsplan for arbeidet med nasjonale, regionale og lokale register, men vekt på de særskilte nasjonale krava som gjeld for registera med nasjonal status.

Strategi for det regionale arbeidet med medisinske kvalitetsregister i Helse Vest 2016-2020

​Nyheitsbrev

Nyheitsbrev nr. 4 2017.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Fagsenter for medisinske kvalitetsregister/Nyhetsbrev/Nyheitsbrev nr. 4 2017.pdfNyheitsbrev nr. 4 2017.pdf
Nyheitsbrev nr. 3 2017.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Fagsenter for medisinske kvalitetsregister/Nyhetsbrev/Nyheitsbrev nr. 3 2017.pdfNyheitsbrev nr. 3 2017.pdf
Nyheitsbrev nr. 2 2017.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Fagsenter for medisinske kvalitetsregister/Nyhetsbrev/Nyheitsbrev nr. 2 2017.pdfNyheitsbrev nr. 2 2017.pdf
Nyheitsbrev nr. 1 2017.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Fagsenter for medisinske kvalitetsregister/Nyhetsbrev/Nyheitsbrev nr. 1 2017.pdfNyheitsbrev nr. 1 2017.pdf

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.