Runde hoder, avatarer, blåfarger. Grafikk.
Kunngjering om val

Val 2023

Vi ønskjer at du skal engasjere deg!

Kva skjer no?

Dette er ei kunngjering om type val, og det er fremja krav om forholdstalsval.​​​

​Det skal veljast styremedlemmer på to nivå - både til styret i det regionale helseføretaket (Helse Vest RHF) og til styret i ditt helseføretak/Helse Vest IKT AS. Du bør derfor engasjere deg i begge desse vala, som vil skje samtidig.

​Valperioden 2023-2025:

Valperioden for dei nye styremedlemmene er frå februar 2023 til februar 2025. Styremedlemmene som er valde av og blant dei tilsette, er likeverdige styremedlemmer på linje med dei som er oppnemnde av eigar i føretaksmøte. Dei har òg dei same rettane og ansvaret.

Dersom ein styremedlem som er vald av dei tilsette sluttar i føretaket, blir vervet avslutta. Ein medlem av styret har møteplikt med mindre vedkommande har lovleg forfall. Vararepresentantar blir kalla inn i den rekkjefølga dei er valde.

Klagerett

Valprosessen - viktige datoar

  1. Kunngjering om val innan 28. desember 2022

  2. Krav om forholdstalsval må fremjast innan 11. januar 2023

  3. Kunngjering om fleirtals- eller forholdstalsval innan 25. januar 2023

  4. Frist for å sende inn lister/kandidatar er innan 1. februar 2023

  5. Stemmesetlar/vallister og returkonvoluttar blir sende ut innan 15. februar 2023

  6. Valdagen er 22. februar 2023

  7. Kunngjering av valresultata vil skje så raskt som mogleg etter valet

 

Fann du det du leitte etter?