Kven kan søkje forskingsmidlar?

Det skal leggjast ved ein forankringsavtale når ein søkjar ikkje har tilsettingsforhold i eit helseføretak i Helse Vest RHF eller ved ein privat, ideell institusjon. Dette gjeld for søkjarar som er tilsett ved universitet og høgskular i regionen, i tillegg til tilsette i rus- og rehabiliteringsinstitusjonar som har avtale med Helse Vest.

Kven kan søkje - krav på søknadstidspunktet

Tilsettingskrav

Søkjaren må vere tilsett ved eit helseføretak i regionen eller ein privat ideell institusjon som har avtale med Helse Vest.

Ved søknader om doktorgradsstipend må anten stipendiaten, hovudrettleiaren eller prosjektleiaren vere tilsett ved eller ha ein forankringsavtale med eit helseføretak eller ein privat, ideell institusjon​ i regionen.

Merk: Dei ulike søknadskategoriane kan også ha kompetansekrav, sjå retningslinjene for aktuell søknadskategori.

Søknadstilgang for ikkje-tilsette

​Om tilsettingskrava ikkje er oppfylte, kan personar tilsett ved universitet og høgskular i regionen, i tillegg til private rus- og rehabiliteringsinstitusjonar med avtale med Helse Vest, likevel søkje dersom det føreligg ein forankringsavtale med eit helseføretak eller ein privat, ideell institusjon.

Forankringsavtalen skal inngåast mellom helseføretak/privat, ideell institusjon ved klinikk, avdeling eller liknande og søkjarens institusjon ved instituttnivå eller liknande. Avtalen skal signerast i tråd med fullmaktsstrukturen i institusjonane, og skal minimum vere på nivået klinikkdirektør, instituttleiar e.l. 

Forankringsavtale

Merk:

  • Signert skjema må skannast og leggjast ved søknaden som del av "Alle andre vedlegg".
  • Ved eventuell tildeling skal personell som er finansiert av Helse Vests forskingsmidlar tilsetjast ved søkarinstitusjonen (helseføretak/privat, ideell institusjon).
  • ​Det må framleggjast ny forankringsavtale for kvar søknadsrunde.

Avtale ikkje nødvendig

Forankringsavtale nødvendig

Kan ikkje søkje

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.