Kven kan søkje forskingsmidlar?

Det skal leggjast ved ein forankringsavtale når ein søkjar ikkje har tilsettingsforhold (i minimum 20 %) i eit helseføretak i Helse Vest RHF eller ved ein privat, ideell institusjon. Sjå under for meir informasjon om kva for institusjonar som kan søkje med forankringsavtale.

Kven kan søkje – krav på søknadstidspunktet

Tilsettingskrav

Søkjaren må vere tilsett (i minimum 20 %) ved eit helseføretak i regionen eller ein privat ideell institusjon som har avtale med Helse Vest.

Ved søknadar om doktorgradsstipend må anten stipendiaten, hovudrettleiaren eller prosjektleiaren vere tilsett ved eller ha ein forankringsavtale med eit helseføretak eller ein privat, ideell institusjon​ i regionen. Merk: Dei ulike søknadskategoriane kan også ha kompetansekrav, sjå retningslinjene for aktuell søknadskategori.

Søknadstilgang for ikkje-tilsette

​Om tilsettingskrava ikkje er oppfylte, kan personar tilsett ved følgjande institusjonar søkje med forankringsavtale:

  • universitet og høgskular i regionen
  • rus- og rehabiliteringsinstitusjonar

Forankringsavtalen skal inngåast mellom helseføretak/privat, ideell institusjon ved klinikk, avdeling eller liknande og søkjarens institusjon ved instituttnivå eller liknande. Avtalen skal signerast i tråd med fullmaktsstrukturen i institusjonane, og skal minimum vere på nivået klinikkdirektør, instituttleiar e.l.

Forankringsavtale

Forankringsavtale 2021

Merk:

  • Signert skjema må skannast og leggjast ved søknaden som del av "Alle andre vedlegg".
  • Ved eventuell tildeling skal personell som er finansiert av Helse Vests forskingsmidlar tilsetjast ved søkarinstitusjonen (helseføretak/privat, ideell institusjon).
  • ​Det må leggjast fram ny forankringsavtale for kvar søknadsrunde.

Avtale ikkje nødvendig

Forankringsavtale nødvendig

Kan ikkje søkje

Fann du det du leitte etter?