Retningslinjer for korttidsprosjekt

Det kan søkjast om midlar til prosjekt med varigheit i inntil eitt år. Spørsmålsstillinga i søknadar om korttidsprosjekt skal vere veldefinert og avgrensa i tid og kostnad slik at prosjektet kan bli avslutta i løpet av eitt år, eventuelt at eit positivt svar vil kunne danne grunnlag for ei fleirårlig satsing.

​​​​​Page in English

Kven kan søkje – krav på søknadstidspunktet

Søkjaren må vere tilsett (i min. 20 % stilling) ved eit helseføretak i regionen eller ein privat ideell institusjon som har avtale med Helse Vest. Om tilsettingskrava ikkje er oppfylte, kan personar tilsett ved universitet og høgskular i regionen, i tillegg til private rus- og rehabiliteringsinstitusjonar med avtale med Helse Vest, likevel søkje dersom det føreligg ein forankringsavtale med eit helseføretak eller ein privat, ideell institusjon.

Kva kan det søkjast om

Det kan søkjast om dekking av kostnader til personell og drift. Følgjande kostnadar til personell kan bli dekt:

  • Støttepersonell som laboratorieteknikar og forskingssjukepleiar o.a.
  • Frikjøp av klinisk stilling i sjukehus (fastlønn/ grunnlønn) i inntil 6 månader. Det bør godtgjerast at andre alternativ for forskingsfri er brukt eller ikkje tilgjengeleg, (overlegepermisjon, D-stilling o.a.).

Ved eventuell tildeling

Ved eventuell tildeling skal personell som er finansiert av Helse Vests forskingsmidlar tilsetjast ved søkarinstitusjonen (helseføretak/privat, ideell institusjon).​

Prosjektframstilling og andre vedlegg

Det skal lastes opp to vedlegg til søknaden:

1. Prosjektframstillinga

Det er utarbeidd felles mal for prosjektframstilling som skal nyttast ved innsending av søknad om forskingsmidlar. I denne vil du finne informasjon om kva element som skal inngå i prosjektframstillinga. Prosjektframstillinga skal lastast opp som vedlegg til søknaden (PDF-dokument).

2. Andre obligatoriske vedlegg

Skal lastast opp samla som eitt PDF-dokument:

  1. Søkar sin CV  sjå forslag til CV) og publikasjonsliste siste 5 år
  2. Forankringsavtale dersom aktuelt (sjå informasjon om kven som kan søkje )
Fann du det du leitte etter?