Retningslinjer for korttidsprosjekt

Det kan søkjast om midlar til prosjekt med varigheit i inntil eitt år. Spørsmålsstillinga i søknader om korttidsprosjekt skal vere veldefinert og avgrensa i tid og kostnad slik at prosjektet kan bli avslutta i løpet av eitt år, eventuelt at eit "positivt" svar vil kunne danne grunnlag for ei fleirårlig satsing.

​​​​​Page in English

Kven kan søkje – krav på søknadstidspunktet

Søkjaren må vere tilsett ved eit helseføretak i regionen eller ein privat ideell institusjon som har avtale med Helse Vest. Om tilsettingskrava ikkje er oppfylte, kan personar tilsett ved universitet og høgskular i regionen, i tillegg til private rus- og rehabiliteringsinstitusjonar med avtale med Helse Vest, likevel søkje dersom det føreligg ein forankringsavtale med eit helseføretak eller ein privat, ideell institusjon.

Kva kan det søkjast om

  • Det kan søkjast om dekking av kostnader til drift og støttepersonell som laboratorieteknikar og forskingssjukepleiar o.a. i inntill 12 månedar.
  • Det kan søkjast om frikjøp av klinikarar i sjukehus (fastlønn/ grunnlønn) i inntil 6 månader. Det bør godtgjerast at andre alternativ for forskingsfri er brukt eller ikkje tilgjengeleg, (overlegepermisjon, D-stilling o.a.).

Ved eventuell tildeling

Ved eventuell tildeling skal personell som er finansiert av Helse Vests forskingsmidlar tilsetjast ved søkarinstitusjonen (helseføretak/privat, ideell institusjon).​

Prosjektframstilling og andre vedlegg

Det skal lastes opp to vedlegg til søknaden:

1. Prosjektframstillinga

Det er utarbeidd felles mal for prosjektframstilling som skal nyttast ved innsending av søknad om forskingsmidlar. I denne vil du finne informasjon om kva element som skal inngå i prosjektframstillinga. Prosjektframstillinga skal lastast opp som vedlegg til søknaden (PDF-dokument).

2. Andre obligatoriske vedlegg

Skal lastast opp samla som eitt PDF-dokument:

  1. Søkar sin CV og publikasjonsliste siste 5 år
  2. Forankringsavtale dersom aktuelt (sjå informasjon om kven som kan søkje )


 

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.