Fargerik gangbro til sentralblokka på Haukeland universitetssjukehus. Foto.

Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest

Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest blei etablert i 2007 og skal gi service til kvalitetsregister med nasjonal status og regionale og lokale register forankra i Helse Vest.

Senteret er organisatorisk lagt til Helse Bergen og held til ved Haukeland universitetssjukehus, Armauer Hansens hus.

Kva kan fagsenteret bidra med?

Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest har ein regional funksjon. Vi gir service til kvalitetsregister med nasjonal status, men også til regionale og lokale register forankra i Helse Vest. Fagsenteret har kompetanse innanfor registeroppbygging og registeradministrasjon, jus, IKT, statistikk, analyse og kvalitetsforbetringsmetodikk.

Senteret bistår blant anna med oppretting og drift av register, jus og personvern, IKT, kvalitetsforbetring, statistikk, analyse og rapportering. Det er eit nært samarbeid med Helse Vest IKT, som bidreg til utviklinga av ei teknisk løysing for dei nasjonale registera, og saman med Helse Nord IKT og Hemit i Helse Midt-Norge, yter senteret service til dei nasjonale registera.

Om fagsenteret

Om medisinske kvalitetsregister

Eit medisinsk kvalitetsregister samlar informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasientar innanfor definerte sjukdomsgrupper.

Hovudføremålet med dei medisinske kvalitetsregistra er å bidra til betre kvalitet for pasienten, og minske uønska variasjon i helsetilbod og behandlingskvalitet. Resultat frå registra skal brukast til kvalitetsforbetring, og vere ei kjelde til kvalitetssikring og forsking.

Registra inneheld strukturert informasjon frå heile behandlingsforløpet: diagnostikk, behandling og oppfølging, samt resultat av behandling. Dette gir kunnskap om uberettiget variasjon og kvalitet i helsetenesta.

Det er i dag 51 nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Noreg. At eit register er nasjonalt inneberer at det samlar inn data frå alle sjukehusa i Noreg.

Les meir

Verktøy for kvalitetsreregister

Her finn du aktuelle skjema og malar som du kan bruke når eit register skal etablerast. Vi ønskjer at du har vore i kontakt med Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest for eit informasjon- og rådgivingsmøte før du startar å fylle inn i skjemaet.

Les meir

 
 

Nyheiter

Fann du det du leitte etter?