Mann og kvinne i basseng, trening for revamtikere. Foto.

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering skal hjelpe pasienten til å meistre livet sitt, vere sjølvstendig og kunne delta sosialt og i samfunnet.

Habilitering

Habilitering rettar seg mot barn og vaksne som har medfødde skadar, eller har fått helse- eller funksjonsproblem tidleg i livet. ​​​​​​​​​​​​​​​​​Habilitering er ulike aktivitetar som har til hensikt å byggje opp eller gjenopprette viktige funksjonar slik at pasienten i større grad sjølv kan meistre kvardagen.

Rehabilitering​​

Rehabilitering kjem frå dei latinske orda re- som betyr igjen, om, tilbake, på ny, og habil- som betyr dugeleg, dyktig, kvalifisert og kompetent. Av dette kan ein forstå at ein person igjen skal bli i stand til å duge eller bli kompetent.

Raskere tilbake rehab​ilitering​

Tilbod og tilvising

Habiliterings- og rehabiliteringstilbod i Helse Vest

Det er Regional koordinerande eining som gir informasjon om koordinerande einingar og habiliterings- og rehabiliteringstilbod i Helse Vest. Der finn du informasjon om dei koordinerande einingane i kommunane, i dei ulike helseføretaka våre, tilbod om habiliterings- og rehabiliteringstilbod og informasjon om læring og meistring.

Regional koordiner​ande ei​ning (RKE)

Habilitering og reh​​abilitering i sjukehusa våre​:

​Helse Fø​​rde​​

Avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering Nevrologisk, revmatolgisk og rehabilitering sengepost

​​Meir på nettstaden​ til Helse Førde

​Helse Berg​en

Rehabiliteringsklinikken Fysikalsk medisin og rehabilitering Habiliteringstenesta for barn og unge​

Habiliteringstenesta for vaksne


  Meir på nettstaden til Helse Bergen

Helse Fonna​


Meir på nettstaden til Helse Fonna

Helse Stavanger​

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Habiliteringstjeneste for voksne (HAVO) Fysikalsk medisin og rehabilitering, Lassa ​Barne- og ungdomshabilitering Rehabiliterings​​avdeli​ngen Egersund

​​​ 
Meir på nettstaden t​il Helse Stavanger


 

Rehabiliteringstilbod hos private tilbydarar med Helse Vest-avtale

Helse Vest har i tillegg til rehabiliteringstilbodet som finst i sjukehusa, avtalar om spesialiserte rehabiliteringstenester med private institusjonar i Helse Vest.

Sjå kven Helse Vest har avtale med

Tilvising til private rehabiliteringstilbod

Det er den Regionale vurderingseininga for rehabilitering som tek i mot, vurdere og behandlar alle tilvisingar til private rehabiliteringsinstitusjonar (somatikk) frå fastlegar og privatpraktiserande avtalespesialistar for pasientar busette i Helse Vest.

Tilvising rehabilitering​

Regional vurder​ingseining for rehabili​tering​​

Tilvising sjukleg overvekt

​​Alle tilvisingane skal sendast til helseføretaket der pasienten bur​

Regionalt kompetansenter for habilitering og rehabilitering​​

Kompetansesenteret driv forsking, fagutvikling, nettverksbygging og undervisning innan habilitering og rehabilitering i Helse Vest.

​Senteret er også tillagt funksjonane Regional koordinerande eining for habilitering og rehabilitering og Regional vurderingseining for rehabilitering.

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering Regional koordinerande eining (RKE)​

​​Opplæring av pasientar og pårørande​​​​


Private rehabiliteringsinstitusjonar​

​LHL-klinikkene BergenLHL-klinikkene Nærland Oppfølgingsenheten Frisk PTØ-senteret Stavanger Ravneberghaugen Rehabiliteringssenter Rehabilitering Vest Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter Åstveit Helsesenter Rehabilitering sortert på diagnosegrupper

Les meir

Habilitering og rehabilitering - definisjon frå lovverket

"Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet."

(Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator kapittel 2, § 3)

Regional plan

Regional plan for habilitering og rehabilitering og rehabilitering 2016 - 2020

Regional plan for habilitering og rehabilitering og rehabilitering 2016 - 2020 - vedlegg

Prioriteringsrettleiarar (Helsedirektoratet)