Retningslinjer for karrierestipend

Samarbeidsorganet skal årleg vurdere tildeling av eit karrierestipend for ein forskar under 45 år (født 1973 el. seinare). Formålet er å leggje til rette for at yngre framifrå forskarar kan bygge opp eigne forskingsmiljø. Karrierestipend er neste trinn på karrierestigen etter postdoktor- og/eller forskarperiodar og stiller høge krav til sjølvstende. Karrierestipendet er eit personleg stipend som ikkje kan overførast til andre.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Page in English

Kven kan søkje – krav på søknadstidspunktet

Søkjaren må vere tilsett ved eit helseføretak i regionen eller ein privat ideell institusjon som har avtale med Helse Vest. Om tilsettingskrava ikkje er oppfylte, kan personar tilsett ved universitet og høgskular i regionen, og private rus- og rehabiliteringsinstitusjonar med avtale med Helse Vest, likevel søkje dersom det føreligg ein forankringsavtale med eit helseføretak eller ein privat, ideell institusjon. Sjå ​Kven kan søkje forskingsmidlar

Ved eventuell tildeling

Ved tildeling av karrierestipend frå Helse Vest skal personar finansierte av forskingsmidlane tilsetjast ved helseføretaket søknaden kjem frå («Søkjarinstitusjon»).
 
Dersom det skjer endringar i søkjaren sitt tilsettingsforhold etter tildeling og i løpet av prosjektperioden (jf. "Formål og kriterium"), er det søkjarinstitusjonen som har det avgjerande ordet om ansvarleg institusjon for prosjektet skal bli endra. Forhold rundt ei eventuell endring skal avklarast gjennom avtaler mellom dei aktuelle institusjonane.

Krav til søknad

Det vil bli stilt ekstra sterke krav til søknader innanfor denne kategorien. Kandidatar må ha vist evner til sjølvstende og det vil bli lagt vekt på om søkjar vil vera i stand til å bygge opp sitt eige forskingsmiljø i løpet av prosjektperioden. Dette må komme tydeleg fram i søknaden.

Kva kan det søkjast om

Karrierestipendet skal dekke løn til eiga stilling (postdoktorstipendsats), eit tilhøyrande stipend (doktorgrads- eller postdoktorstipend), og ekstra driftsmidlar. Det vil bli stilt krav til delfinansiering av karrierestipendet frå søkjarinstitusjonen (25 prosent). Tildelinga skal nyttast til løn med sosiale utgifter og til drift av prosjektet.

Total kostnadsramme er p.t. inntil 2,3 millionar kroner per år i 4 år, inkludert delfinansieringa frå søkarinstitusjon. I søknadsskjemaet kan det søkjast om 75 prosent av dette beløpet. Det må gå fram av søknaden at søkarinstitusjon dekkjer det resterende beløpet på 25 prosent, sjå obligatoriske vedlegg. Dersom kostnadsramma blir mindre enn 2,3 millionar pr. år skal det gjerast greie for dette i prosjektframstillinga.

Dersom søkjaren ønskjer å bli vurdert i kategorien postdoktorstipend eller som eit vanleg fleirårig prosjekt i tilfelle søknaden om karrierestipend ikkje når opp i konkurransen, må det sendast inn separate søknader. Budsjett og prosjektframstilling må i så fall bli tilpassa den enkelte søknadskategori.

Prosjektframstilling og andre vedlegg

Det skal lastes opp to vedlegg:

1. Prosjektframstillinga

Det er utarbeidd felles mal for prosjektframstilling som skal nyttast ved innsending av søknad om forskingsmidlar. I denne vil du finne informasjon om kva element som skal inngå i prosjektframstillinga. Prosjektframstillinga skal lastast opp som vedlegg til søknaden (PDF-dokument).

2. Andre obligatoriske vedlegg

Vedlegga skal lastast opp samla som eitt PDF-dokument i rekkefelgen skissert under:

For alle søknader gjeld:

1. CV (anbefalt lengde 2 sider) og liste over publikasjonar for dei siste 5 åra.

​2. ​Forankringsavtale, dersom søkjaren ikkje er tilsett i eit helseføretak eller privat, ideell institusjon i regionen.​

For søknad om karrierestipend gjeld:

3. Ein støtteerklæring frå søkjerinstitusjon (det vil seie helseføretak eller privat, ideell institusjon) der det kjem fram på kva slags måte kandidaten sin kompetanse og etableringsplan inngår i forskingsstrategien til institusjonen. Erklæringa skal også innehelde ei oversikt over eigenfinansiering av karrierestipendet. (Sjå meir om dette i retningslinjer for karrierestipend​).

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.