Retningslinjer for karrierestipend

Samarbeidsorganet skal årleg vurdere tildeling av karrierestipend for forskar under 45 år (født 1975 el. seinare). Formålet er å leggje til rette for at yngre framifrå forskarar kan bygge opp eigne forskingsmiljø. Karrierestipend er neste trinn på karrierestigen etter postdoktor- og/eller forskarperiodar og stiller høge krav til sjølvstende. Karrierestipendet er eit personleg stipend som ikkje kan overførast til andre.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Page in English

Kven kan søkje – krav på søknadstidspunktet

Søkjaren må vere tilsett ved eit helseføretak i regionen eller ein privat ideell institusjon som har avtale med Helse Vest. Om tilsettingskrava ikkje er oppfylte, kan personar tilsett ved universitet og høgskular i regionen, og private rus- og rehabiliteringsinstitusjonar med avtale med Helse Vest, likevel søkje dersom det føreligg ein forankringsavtale med eit helseføretak eller ein privat, ideell institusjon. Sjå ​Kven kan søkje forskingsmidlar

Ved eventuell tildeling

Ved tildeling av karrierestipend frå Helse Vest skal personar finansierte av forskingsmidlane tilsetjast ved helseføretaket søknaden kjem frå («Søkjarinstitusjon»).
 
Dersom det skjer endringar i søkjaren sitt tilsettingsforhold etter tildeling og i løpet av prosjektperioden (jf. "Formål og kriterium"), er det søkjarinstitusjonen som har det avgjerande ordet om ansvarleg institusjon for prosjektet skal bli endra. Forhold rundt ei eventuell endring skal avklarast gjennom avtaler mellom dei aktuelle institusjonane.

Krav til søknad

Det vil bli stilt ekstra sterke krav til søknader innanfor denne kategorien. Kandidatar må ha vist evner til sjølvstende og det vil bli lagt vekt på om søkjar vil vera i stand til å bygge opp sitt eige forskingsmiljø i løpet av prosjektperioden. Dette må komme tydeleg fram i søknaden.

Kva kan det søkjast om

Total kostnadsramme er p.t. inntil 2,3 millionar kroner per år i 3 år og inntil 1,2 millionar kroner det siste året. Tildelinga skal nyttast til løn med sosiale utgifter og til drift av prosjektet.

Karrierestipendet skal dekke løn til eiga stilling (fire år, 100 prosent), eit tilhøyrande stipend (doktorgrads- eller postdoktorstipend tre år, 100 prosent), og ekstra driftsmidlar.

Dersom søkjaren ønskjer å bli vurdert i kategorien postdoktorstipend eller som eit vanleg fleirårig prosjekt i tilfelle søknaden om karrierestipend ikkje når opp i konkurransen, må det sendast inn separate søknader. Budsjett og prosjektframstilling må i så fall bli tilpassa den enkelte søknadskategori.

Prosjektframstilling og andre vedlegg

Det skal lastes opp to vedlegg:

1. Prosjektframstillinga

Det er utarbeidd felles mal for prosjektframstilling som skal nyttast ved innsending av søknad om forskingsmidlar. I denne vil du finne informasjon om kva element som skal inngå i prosjektframstillinga. Prosjektframstillinga skal lastast opp som vedlegg til søknaden (PDF-dokument).

2. Andre obligatoriske vedlegg

Vedlegga skal lastast opp samla som eitt PDF-dokument i rekkefelgen skissert under:

  1. CV (anbefalt lengde 2 sider) og liste over publikasjonar for dei siste 5 åra.
  2. ​​Forankringsavtale, dersom søkjaren ikkje er tilsett i eit helseføretak eller privat, ideell institusjon i regionen.​

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.