Babyhånd i nærbilde. iStock. Foto.

Kvalitet

- tryggleik og tillit i helsetenesta

Helsetenesta skal vidareutviklast slik at pasientar og brukarar i større grad får, og opplever å få, trygg og god helsehjelp.

Pasienttryggleik handlar ofte om det helsepersonell gjer kvar einaste dag i sjukehusa. Pasientane skal vere sikre på at tenestene verkar, er trygge og at dei heng godt saman når ein er avhengig av helsehjelp frå fleire instansar. Det skal vi få til ved å arbeide målretta og systematisk innanfor utvalde område som er spesielt utsette for skade.

Gjennom metoden kontinuerleg forbetring arbeider Helse Vest med å redusere pasientskadar, forbetre pasienttryggleikskulturen og bygge varige strukturar for pasienttryggleik. Vi har som mål å redusere talet på pasientskadar med minst 25 prosent innan utgangen av 2018.

Forbetringskunnskap

For å nå målet om å etablere varige strukturar for pasienttryggleik, er det nødvendig med auka kjennskap til forbetringsteori og kompetanse i forbetringsmetodikk i sjukehusa. Helse Vest har utvikla eit eige kompetansehevingsprogram i forbetringskunnskap.

Kompetanseprogrammet gjer greie for kva kompetanse medarbeidarar på ulike nivå har behov for, og konkrete opplæringstilbod som følgjer opp dette.

Regionalt kompetansehevingsprogram i forbetringskunnskap (pdf)

Det er viktig at leiarar og medarbeidarar i sjukehusa har kunnskap om korleis dei kan påverke til endring, spreie og vedlikehalde endring for å oppnå kvalitetsforbetring. Det finnst ei rekkje utdanningstilbod, både regionale og nasjonale, som skal gi implementeringsstøtte og rettleiing for å bidra til at resultata vedvarar.

Regionalt

Regional forbetringsutdanning i forbetringsmetodikk
Leiarseminar i forbetringsmetodikk

Nasjonalt

Forbetringsutdanning, I trygge hender

Fagstoff

Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender
Introduksjon til forbetringsmodellen
Institute for Healthcare Improvement, IHI

Fagsenter for medisinske kvalitetsregister

Eit medisinsk kvalitetsregister samlar informasjon om utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar innanfor definerte sjukdomsgrupper. Hovudformålet med registra er å bidra til betre kvalitet for pasienten, og minske uønskt variasjon i helsetilbod og behandlingskvalitet. Resultat frå registra skal nyttast til kvalitetsforbetring, og vere ei kjelde til kvalitetssikring og forsking.  

Det regionale fagsenteret for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest eller Nasjonalt servicemiljø region Vest som det og blir kalla, har ein regional funksjon. Senteret gir service til kvalitetsregister med nasjonal status, men og til regionale og lokale register i Helse Vest. Vi tilbyr rettleiing i samband med oppretting og drift av nye og eksisterande medisinske kvalitetsregistre. Ta kontakt med: kvalitetsregistre@helse-vest.no

Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest/Nasjonalt servicemiljø region Vest

Forbetringsprosjekt

Nasjonale forbetringsprosjekt

Trygg kirurgi
Behandling av hjerneslag
Samstemming av legemiddellister
Førebygging av fall
Førebygging av trykksår
Førebygging av infeksjonar ved sentralt venekateter
Førebygging av urinvegsinfeksjonar
Førebygging av sjølvmord
Førebygging av overdosedødsfall
Tidlig oppdagelse av forverret tilstand
Tidlig oppdagelse av sepsis
Forebygging av underernæring
Ledelse av pasientsikkerhet

Regionale forbetringsprosjekt

Trygg ortopedi (NPE-prosjekt)
Trygg fødsel (NPE-prosjekt)
Trygg gastro (NPE-prosjekt)

Faglege revisjonar
Hastegradsvurdering
Kompetansehevingsprogram i forbetringskunnskap

Målingar

Nasjonale målingar

Oversikt over kvalitetsindikatorar (helsenorge.no)
Pasienttryggleikskultur
GTT-måling

Regionale målingar

Regionalt nettverk for pasienterfaringsundersøkingar i Helse Vest har i oppgåve å bidra i planlegging og tilrettelegging av årlege pasienterfaringsundersøkingar i Helse Vest. Nettverket består av representantar frå alle helseføretaka og dei private ideelle institusjonane i Helse Vest. Det regionale nettverket er leia av Fagsenter for pasientrapporterte data i Helse Bergen.

Det er utarbeidd eit felles verktøy i regionen for å gjennomføre lokale pasienterfaringsundersøkingar. Resultata skal nyttast i forbetringsarbeidet og skal publiserast på institusjonane sine heimesider.

Regionale pasienterfaringsundersøkingar (helse-bergen.no)

Kvalitets- og registerkonferansen

Program for pasienttryggleik arrangerer årleg ein Kvalitets- og registerkonferanse. Dette er ein viktig møteplass for alle dei som arbeider med pasienttryggleik og kvalitetsforbetring i Helse Vest.

Meir om Kvalitets- og registerkonferansen

Søkbare midlar til forbetringsarbeid

Såkornmidlar

Har du ein idé til eit forbetringsprosjekt? Helse Vest deler kvart år ut midlar til lokale initiativ for å stimulere til pasienttryggleiksarbeid og kvalitetsutvikling i regionen.

Les meir og finn søknadsskjema

Forskingsmidlar pasienttryggleik

Helse Vest har løyvd 3,5 millionar kroner årleg til forsking på pasienttryggleik i perioden 2015 -2018.

Forsking innanfor kvalitet og pasienttryggleik er eit relativt ungt forskingsområde. Vi treng sikker kunnskap om effekten av tiltaka som blir sette inn. Forsking med vitskapleg metode er med på å byggje kunnskapsgrunnlaget for val av nye tiltak. Hovudmålet er å fremje forsking av høg nasjonal og internasjonal kvalitet.

Stimuleringsmidlar for kvalitetsregister

Les meir og finn søknadsskjema

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.