Babyhånd i nærbilde. iStock. Foto.

Kvalitet

- tryggleik og tillit i helsetenesta

Systematisk arbeid og dokumentasjon bidreg til ny kunnskap og læring. Det er ein føresetnad for å utvikle stadig betre helsetjenester.

Openhet om kvalitet og pasienttryggleik skal bidra til å skape tryggleik og tillit til helsetenester i Noreg. For å kunne gjere tjenestetilbudet betre, sikre god kvalitet og likeverdige tenester, er det nødvendig å dokumentere og drive eit kontinuerleg forbetringsarbeid.

Helse Vest har i ei årrekkje arbeidd systematisk med å forbetre kvaliteten i helsetenesta. Vi har som mål å redusere talet på pasientskadar med minst 25 prosent innan utgangen av 2018. ​I tillegg er det eit mål å bygge varige strukturar for pasienttryggleik, og å betre tryggleikskulturen i sjukehusa våre.

Det skal vi få til ved å arbeide målretta og systematisk innanfor utvalde område som er spesielt utsette for skade.

Nasjonale forbetringsprosjekt

Trygg kirurgi Behandling av hjerneslag Samstemming av legemiddellister Førebygging av fall Førebygging av trykksår Førebygging av infeksjonar ved sentralt venekateter Førebygging av urinvegsinfeksjonar Førebygging av sjølvmord Førebygging av overdosedødsfall

Regionale forbetringsprosjekt

Trygg ortopedi (NPE-prosjekt) ​​Trygg fødsel (NPE-prosjekt) Trygg gastro (NPE-prosjekt) Faglege revisjonar Hastegradsvurdering Andre regionale tiltak

Tidleg oppdaging av forverra tilstand

Nasjonale målingar

Pasienttryggleikskultur

GTT-måling

Regionale målingar

Nettverk for pasienterfaringsundersøkingar

Regionalt nettverk for pasienterfaringsundersøkingar i Helse Vest har i oppgåve å bidra i planlegging og tilrettelegging av årlege pasienterfaringsundersøkingar i Helse Vest. Nettverket består av representantar frå alle helseføretaka og dei private ideelle institusjonane i Helse Vest. Det regionale nettverket er leia av Fagsenter for pasientrapporterte data i Helse Bergen.

Det er utarbeidd eit felles verktøy i regionen for å gjennomføre lokale pasienterfaringsundersøkingar. Resultata skal nyttast i forbetringsarbeidet og skal publiserast på institusjonane sine heimesider.

Regionale pasienterfaringsundersøkingar

Organisering

Arbeidet med pasienttryggleik er organisert i Program for pasienttryggleik. Dei nasjonale og regionale prosjekta er organisert slik at eit føretak har pådrivaransvar og dei andre føretaka er deltakarar, alle med tverrfaglege team av medarbeidarar. Representantar frå alle helseføretaka, private og ideelle føretak, tillitsvalde/verneteneste og brukarutvalet deltek i prosjekta.

Administrerande direktør i Helse Vest er eigar av det regionale programmet. Saman med dei fire administrerande direktørane i helseføretaka, ein representant frå tillitsvalde, vernetenesta og brukarrepresentant, utgjer dei styringsgruppa for programmet. Fagdirektørmøtet i Helse Vest er referansegruppe.

Kontaktinformasjon

Programleiar

Synnøve Serigstad

Lokal programleiar Helse Førde
Kari Holvik Furevik

Lokal programleiar Helse Bergen
​Anne-Mette Espe

Lokal programleiar Helse Fonna
Elisabeth Huseby

Lokal programleiar Helse Stavanger
Karin Merete Jensvold

Lokal progamleiar Haraldsplass
Ingeborg Kaldefoss Fauskanger

Kommunikasjonsansvarleg
Camilla Loddervik

Kvalitetsindikatorar

Det nasjonale systemet for å dokumentere kvalitet omfattar somatisk helseteneste, psykisk helsevern, rus og kommunale helse- og omsorgstenester. Kvalitetsindikatorar er statistikk som bidreg til å belyse kvaliteten på tenesten.

Av dei 66 indikatorane er det 49 som gjeld spesialisthelsetenesta. Resultata blir regelmessig publisert på helsenorge.no.

Oversikt over kvalitetsindikatorar (helsenorge.no)

Kvalitetsregister

Det er oppretta nasjonale medisinske kvalitetsregister som har til formål å samle informasjon om utgreiing, behandlng og oppfølging av pasientarr. Hensikta er å byggje kunnskap som gir betre og tryggare behandling for ei lang rekkje sykdomsgrupper.

Dei fire helseregionane har etablert eit nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, som er drive av SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering) i Helse Nord.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Senter for kliniks dokumentasjon og evaluering (SKDE) (Sjekk lenke ved nye sider hos Helse Nord)

Pasienttilfredsheit

Kunnskapssenteret for helsetjenesten har i fleire år gjennomført målingar av pasientens oppleving av helsetenesta.

Kunnskapssenteret

2007: Anne Grimstvedt Kvalvik

Anne Grimstvedt Kvalvik var den første til å få Kvalitetsprisen i Helse Vest. Prisen fekk ho for å gi leddgiktpasientar betre behandling.

2008: Jan Erik Varhaug og Kjell-Morten Myhr

Jan Erik Varhaug fekk Kvalitetsprisen for si forsking på skjoldbruskkjertel- og brystkreftkirurgi. Kjell Morten Myhr fekk prisen på vegner av Nasjonalt kompetansesenter for MS.

2010: Christian von Plessen

2011: Guttorm Brattebø og Hans Flaatten

2012: Halvor Næss

2013: TIPS-gruppa

2014: Nevro-senteret ved Martin Kurz

2015: Arvid Haugen

3 i Helse Vest RHF. Kva arbeider dei med?

Alle møter

Alle møter starta opp som eit prosjekt i 2013, og er no blitt eit program i Helse Vest. Målet er at ventetida blir kortare, planlegginga betre og at fleire møter til timane sine.

Alle tildelte såkornprosjekt

Andre regionale tiltak

For å nå målet om å etablere varige strukturär for pasienttryggleik, er det nødvendig med auka kjennskap til forbetringsteori og kompetanse i forbetringsmetodikk i sjukehusa.

Auka verdiskaping

Beredskap

God krisehandtering føreset god kommunikasjon, samhandling og klar rolelforståing. Dette oppnår vi gjenom gode beredskapsplanar og gode rutinar, som vi øver kontinuerleg på.

Bildediagnostikk

Bildediagnostikk er eit samleomgrep for bruk av røntgen, CT, MR og PET-teknologi for å identifisere sjukdom og tilstandar.

Brukarmedverknad

Vest ønskjer å involvere Helse brukarane for å delta i utforminga av tenestetilbodet. Dialog og samhandling med representantar for brukarane er særs viktig for utviklinga av tenestene.

Eigendel og frikort

Elektronisk tilgang til sjukehusjournal

I løpet av 2016 får pasientar i Helse Vest, over 16 år, tilgang til delar av sjukehusjournalen sin på nett. For pasientar innanfor somatikken er datoen 24. mai. For pasientar innanfor rus og psykisk helsevern er datoen 21. september. Det er...

Etiske retningslinjer

Helse Vest er avhengig av tillit og eit positivt omdømme for å kunne yte den gode helsetenesta vi ønskjer å tilby. Etisk kvalitet på tenesteyting og forvalting er ein føresetnad for denne tilliten.

Faglege revisjonar

Helse Vest har utvikla eit regionalt system for gjennomføring av faglige revisjonar mellom helseføretaka. Revisjonane skal peike på område kor det er størst risiko i pasientbehandlinga eller der det er rom for forbetring.

Fakta for gode avgjersler

Dei to fyrste prosjektmøtene for Stord og Odda i lys av sjukehusplanen blei haldne denne veka. På agendaen sto gjennomgang av kva for fakta og datagrunnlag prosjektet treng for analysearbeidet som skal gjerast.

Felles forskingsutstyr

Det er laga ei oversikt over utstyr eigna for forsking og som er felles for forskarar i Helse Vest. Lista inneheld opplysningar om:

Felleseigde, nasjonale selskap

Forbetring i praksis

Formål og kriterium

Formålet med forskingsmidlane er at dei skal medverke til å sikre forskingsaktivitet i helseføretaka, og auke produktiviteten, kvaliteten og nytten av forskinga. Forskingsmidla skal vere eit insentiv og økonomisk bidrag til å sikre forsking...

Forskingskonferansen i Helse Vest

Helse Vest arrangerer årleg sin Forskingskonferanse, der deltakarar frå alle helseføretaka kan delta og høyre siste nytt om forskingsverksemda, status for forskinga og fleire gode førelesarar innanfor forskingsfaget. Høgdepunktet er utdelin...

Forskingsmidlar

Helse Vests forskingsmidlar

Forskingsmidlar pasienttryggleik

Forskingsnyheiter

Dei siste, aktuelle sakene som omhandlar forsking i Helse Vest.

Forskingsprosjekt

Her kan du søkje i forskingregisteret eRapport etter forskingsprosjekt som er finansierte av Helse Vest RHF. Nedanfor finn du nokre utvalde prosjekt.

Forskingsstrategi

Forsking i Helse Vest skal ha høg kvalitet, gi ny kunnskap og bidra til utvikling av helsetenesta.

Framtida for Stord sjukehus

Etter at helse- og omsorgsminister Bent Høie la fram Nasjonal helse- og sjukehusplan 20. november har mange vore urolege for framtida til Stord sjukehus, særleg knytt til akutt kirurgi. Dei som bur i Sunnhordland skal kjenne seg trygge på a...

Framtidas lokalsjukehus

Framtidas lokalsjukehus er eit nasjonalt pilotprosjekt, som blei avslutta våren 2013. Prosjektet ved Nordfjord sjukehus skulle i eit samhandlingsperspektiv vurdere og gi tilråding om endra oppgåvefordeling mellom nivå i spesialisthelsetenesta.

Fritt behandlingsval

Føretak som er med på Min pasientjournal

Helseføretaka og institusjonane under, er med som er ein del av innsynsløysinga Min pasientjournal. Ikkje alle avdelingane er med. Sjå eiga liste over avdelingar som ikkje er med i løysinga.

GTT-måling

Grønt sjukehus

Helse Vest RHF har fått nye nettsider, og derfor er den ordinære Grønt sjukehus-nettsida nedlagt. Her på denne sida vil du finne viktig informasjon om kommende aktiviteter i regi av Grønt sjukehus, i tillegg til kontaktinformasjon til sekretariatet.

Hastegradsvurdering

For å sikre at pasientar med behov for øyeblikkeleg hjelp blir vurderte og prioriterte på ein lik måte, er det innført eit felles standardisert hastegradsvurderingsverktøy (SATS Norge).

Heilskapleg helsevesen

Helse Vest bruker nynorsk

Kyrkje- og kulturdepartementet har slått fast at Helse Vest skal følgje mållova. Det er eit fleirtal av nynorskkommunar i regionen og Helse Vest har derfor nynorsk som tenestemål.

Helse2020

Gjennom prosjektet Helse2020 har Helse Vest i samarbeid med helseføretaka fått nyttig kunnskap om korleis framtida vil fortone seg for sjukehusa. På bakgrunn av denne kunnskapen blei det i 2007 vedteke ein strategi for helseregionen, som gj...

Historia - helsereformen 2002

18. januar 2001 blei eit høyringsutkast om ny helsereform og organisering av spesialisthelsetenesta sendt ut. 6. april same år blei Lov om helseføretak fremma for Stortinget (Ot.prp 66 / 2000-2001).

Hjerneslag - Kvart sekund tel

Hordaland - legar og psykologar med avtale

Privatpraktiserande spesialistar med Helse Vest-avtale i Hordaland.

Informasjonskapslar

Denne nettstaden bruker informasjonskapslar for å velje språk og samle inn statistikk. Informasjonskapslar kan spore internettbruken din, men vi lagrar aldri informasjon som kan identifisere deg personleg.

Insentivprogram for eksterne forskingsmidlar

Insentivprogram for eksterne forskingsmidlar

Internkontroll og risikostyring

Internkontroll og risikostyring Helse Vest RHF utarbeidde våren 2008 dokumentet ”Konsept for internkontroll,” som styret i Helse Vest slutta seg til i styremøtet den 7. mai 2008.

Jobbe hos oss

Kirurgi - private spesialistar

Kirurgi - private, kommersielle sjukehus

Helse Vest RHF har frå 1. mai 2014 avtalar om tenester innanfor kirurgi med følgjande private institusjonar i Helse Vest sitt føretaksområde:
Sjå fleire artiklar()