Babyhånd i nærbilde. iStock. Foto.

Kvalitet

- tryggleik og tillit i helsetenesta

Helsetenesta skal vidareutviklast slik at pasientar og brukarar i større grad får, og opplever å få, trygg og god helsehjelp.

Pasienttryggleik handlar ofte om det helsepersonell gjer kvar einaste dag i sjukehusa. Pasientane skal vere sikre på at tenestene verkar, er trygge og at dei heng godt saman når ein er avhengig av helsehjelp frå fleire instansar. Det skal vi få til ved å arbeide målretta og systematisk innanfor utvalde område som er spesielt utsette for skade.

Gjennom metoden kontinuerleg forbetring arbeider Helse Vest med å redusere pasientskadar, forbetre pasienttryggleikskulturen og bygge varige strukturar for pasienttryggleik. To sjukehus i Helse Vest nådde målet om å  redusere talet på pasientskadar med minst 25 prosent innan utgangen av 2018. Arbeidet med å redusere skadar, held fram.

Fann du det du leitte etter?