Babyhånd i nærbilde. iStock. Foto.

Kvalitet

- tryggleik og tillit i helsetenesta

Helsetenesta skal vidareutviklast slik at pasientar og brukarar i større grad får, og opplever å få, trygg og god helsehjelp.

Pasienttryggleik handlar ofte om det helsepersonell gjer kvar einaste dag i sjukehusa. Pasientane skal vere sikre på at tenestene verkar, er trygge og at dei heng godt saman når ein er avhengig av helsehjelp frå fleire instansar. Det skal vi få til ved å arbeide målretta og systematisk innanfor utvalde område som er spesielt utsette for skade.

Gjennom metoden kontinuerleg forbetring arbeider Helse Vest med å redusere pasientskadar, forbetre pasienttryggleikskulturen og bygge varige strukturar for pasienttryggleik. Vi har som mål å redusere talet på pasientskadar med minst 25 prosent innan utgangen av 2018.

Nasjonale forbetringsprosjekt

Trygg kirurgi Behandling av hjerneslag Samstemming av legemiddellister Førebygging av fall Førebygging av trykksår Førebygging av infeksjonar ved sentralt venekateter Førebygging av urinvegsinfeksjonar Førebygging av sjølvmord Førebygging av overdosedødsfallTidlig oppdagelse av forverret tilstandTidlig oppdagelse av sepsisForebygging av underernæringLedelse av pasientsikkerhet

Regionale forbetringsprosjekt

Trygg ortopedi (NPE-prosjekt) ​​Trygg fødsel (NPE-prosjekt) Trygg gastro (NPE-prosjekt) Faglege revisjonar HastegradsvurderingKompetansehevingsprogram i forbetringskunnskap

Nasjonale målingar og kvalitetsregister

Oversikt over kvalitetsindikatorar (helse-norge.no)

Pasienttryggleikskultur

GTT-måling

Kvalitetsregister

Det er oppretta nasjonale medisinske kvalitetsregister som skal samle informasjon om utgreiing, behandlng og oppfølging av pasientarr. Hensikta er å byggje kunnskap som gir betre og tryggare behandling for ei lang rekkje sykdomsgrupper.

Dei fire helseregionane har etablert eit nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, som er drive av SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering) i Helse Nord.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

Regionale målingar

Nettverk for pasienterfaringsundersøkingar

Regionalt nettverk for pasienterfaringsundersøkingar i Helse Vest har i oppgåve å bidra i planlegging og tilrettelegging av årlege pasienterfaringsundersøkingar i Helse Vest. Nettverket består av representantar frå alle helseføretaka og dei private ideelle institusjonane i Helse Vest. Det regionale nettverket er leia av Fagsenter for pasientrapporterte data i Helse Bergen.

Det er utarbeidd eit felles verktøy i regionen for å gjennomføre lokale pasienterfaringsundersøkingar. Resultata skal nyttast i forbetringsarbeidet og skal publiserast på institusjonane sine heimesider.

Regionale pasienterfaringsundersøkingar

Kvalitetskonferansen

Program for pasienttryggleik arrangerer årleg ein Pasienttryggleiks- og kvalitetsregisterkonferanse. Dette er ein viktig møteplass for alle dei som arbeider med pasienttryggleik og kvalitetsforbetring i Helse Vest.

Meir om Kvalitetskonferansen

Meld deg på Kvalitetskonferansen 2018

Såkornmidlar

Har du ein idé til eit forbetringsprosjekt? Helse Vest deler kvart år ut midlar til lokale initiativ for å stimulere til pasienttryggleiksarbeid og kvalitetsutvikling i regionen.

Les meir og finn søknadsskjema

Forskingsmidlar pasienttryggleik

Program for pasienttryggleik i Helse Vest har løyvd 3,5 millionar kroner årleg til forsking på pasienttryggleik i perioden 2015 -2018.

Forsking innanfor pasienttryggleik er eit relativt ungt forskingsområde. Vi treng sikker kunnskap om effekten av tiltaka som blir sette inn. Forsking med vitskapleg metode er med på å byggje kunnskapsgrunnlaget for val av nye tiltak. Hovudmålet er å fremje forsking innanfor pasienttryggleik av høg nasjonal og internasjonal kvalitet.

​Les meir og sjå kven som fikk tildeling i 2016

Organisering av program for pasienttryggleik

Arbeidet med pasienttryggleik er organisert i Program for pasienttryggleik. Dei nasjonale og regionale prosjekta er organisert slik at eit føretak har pådrivaransvar og dei andre føretaka er deltakarar, alle med tverrfaglege team av medarbeidarar. Representantar frå alle helseføretaka, private og ideelle føretak, tillitsvalde/verneteneste og brukarutvalet deltek i prosjekta.

Administrerande direktør i Helse Vest er eigar av det regionale programmet. Saman med dei fire administrerande direktørane i helseføretaka, ein representant frå tillitsvalde, vernetenesta og brukarrepresentant, utgjer dei styringsgruppa for programmet. Fagdirektørmøtet i Helse Vest er referansegruppe.

Kontaktinformasjon

Programleiar

Synnøve Serigstad

Lokal programleiar Helse Førde
Kari Holvik Furevik

Lokal programleiar Helse Bergen
​Gerd Gran

Lokal programleiar Helse Fonna
Elisabeth Huseby

Lokal programleiar Helse Stavanger
Karin Merete Jensvold

Lokal progamleiar Haraldsplass
Ingeborg Kaldefoss Fauskanger

Kommunikasjonsansvarleg
Camilla Loddervik

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.