Babyhånd i nærbilde. iStock. Foto.

Kvalitet

– tryggleik og tillit i helsetenesta

Helsetenesta skal vidareutviklast slik at pasientar og brukarar i større grad får trygg og god helsehjelp.

Utvikling av kvalitet er eit arbeid som skal gå for seg heile tida og i størst mogleg grad vere integrert i det daglege arbeidet vi gjer. Pasienttryggleik handlar ofte om det helsepersonell gjer kvar einaste dag i sjukehusa. Pasientane skal vere sikre på at tenestene verkar, er trygge og at dei heng godt saman når ein er avhengig av helsehjelp frå fleire stader. Det skal vi få til ved å arbeide målretta og systematisk innanfor utvalde område.

Gjennom metoden kontinuerleg forbetring arbeider Helse Vest med å redusere pasientskadar, forbetre pasienttryggleikskulturen og bygge varige strukturar for pasienttryggleik. Arbeidet med å redusere skadar, held fram og følgjer Regional plan for kvalitet og pasienttryggleik.

Regional plan for kvalitet og pasienttryggleik 2020-2024

Forbetringskunnskap

For å nå målet om å etablere varige strukturar for pasienttryggleik, er det nødvendig med høg kompetanse i forbetringsmetodikk i heile tenesta. Helse Vest har utvikla eit eige kompetansehevingsprogram i forbetringskunnskap.

Regionalt kompetansehevingsprogram i forbetringskunnskap (pdf)

Det er viktig at leiarar og medarbeidarar i sjukehusa har kunnskap om korleis dei kan påverke til endring og spreie og vedlikehalde endring for å oppnå kvalitetsforbetring. Det finst ei rekkje utdanningstilbod, både regionale og nasjonale, som skal gi støtte til å implemente og rettleie for å få gode resultat som varer.

Helse Vest jobbar med eit nytt program for leiaropplæring i forbetringsatrbeid. Dette vil byggje på regional forbetringsutdanning og forskrift for leiing og kvalitetsforbetring i helsetjenesta. Arbeidet vil vere ferdigstilt 31. oktober 2020.

Regionalt

Regional forbetringsutdanning i forbetringsmetodikk

Nasjonalt

Forbetringsutdanning, I trygge hender

Fagstoff

Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge henderIntroduksjon til forbetringsmodellenInstitute for Healthcare Improvement, IHI

Fagsenter for medisinske kvalitetsregister

Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest er ein serviceinstans for oppretting og drift av medisinske kvalitetsregister. Eit medisinsk kvalitetsregister samlar informasjon om utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar innanfor definerte sjukdomsgrupper. Hovudmålet med registera er å bidra til å betre kvaliteten for pasienten, og minske uønskt variasjon i helsetilbod og behandlingskvalitet. Resultata frå registera skal nyttast til kvalitetsforbetring, og vere ei kjelde til kvalitetssikring og forsking.

Fagsenteret, også kalla Nasjonalt servicemiljø region Vest, har ein regional funksjon. Senteret gir service til kvalitetsregister med nasjonal status, men også til regionale og lokale register i Helse Vest. Fagsenteret tilbyr rettleiing i samband med oppretting og drift av nye og eksisterande medisinske kvalitetsregister. Ta kontakt med: kvalitetsregistre@helse-vest.no

Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest/Nasjonalt servicemiljø region Vest

Forbetringsprosjekt

Nasjonale forbetringsprosjekt

Trygg kirurgi
Behandling av hjerneslag
Samstemming av legemiddellister
Førebygging av fall
Førebygging av trykksår
Førebygging av infeksjonar ved sentralt venekateter
Førebygging av urinvegsinfeksjonar
Førebygging av sjølvmord
Førebygging av overdosedødsfall
Tidlig oppdagelse av forverret tilstand
Tidlig oppdagelse av sepsis
Forebygging av underernæring
Ledelse av pasientsikkerhet

Regionale forbetringsprosjekt

Trygg ortopedi (NPE-prosjekt)
Trygg fødsel (NPE-prosjekt)
Trygg gastro (NPE-prosjekt)

Faglege revisjonar
Hastegradsvurdering
Kompetansehevingsprogram i forbetringskunnskap

Målingar

Nasjonale målingar

Oversikt over kvalitetsindikatorar (helsenorge.no)PasienttryggleikskulturGTT-måling (Helsedirektoratet)

Pasienterfaringsundersøkingar

Regionalt nettverk for pasienterfaringsundersøkingar i Helse Vest har i oppgåve å bidra i planlegging og tilrettelegging av årlege pasienterfaringsundersøkingar i Helse Vest. Nettverket består av representantar frå alle helseføretaka og dei private ideelle institusjonane i Helse Vest. Det regionale nettverket er leia av Fagsenter for pasientrapporterte data i Helse Bergen.

Det er utarbeidd eit felles verktøy i regionen for å gjennomføre lokale pasienterfaringsundersøkingar. Resultata skal nyttast i forbetringsarbeidet og skal publiserast på heimesidene til helseføretaka/institusjonane.

Regionale pasienterfaringsundersøkingar (helse-bergen.no)

Kvalitets- og registerkonferansen

Program for pasienttryggleik arrangerer årleg ein Kvalitets- og registerkonferanse. Dette er ein viktig møteplass for alle dei som arbeider med pasienttryggleik og kvalitetsforbetring i Helse Vest.

Meir om Kvalitets- og registerkonferansen

Søkbare midlar til forbetringsarbeid

Såkornmidlar

Har du ein idé til eit forbetringsprosjekt? Helse Vest deler kvart år ut midlar til lokale initiativ for å stimulere til pasienttryggleiksarbeid og kvalitetsutvikling i regionen.

Les meir og finn søknadsskjema

Forskingsmidlar pasienttryggleik

Helse Vest har løyvd 3,5 millionar kroner årleg til forsking på pasienttryggleik i perioden 2015 -2018.

Forsking innanfor kvalitet og pasienttryggleik er eit relativt ungt forskingsområde. Vi treng sikker kunnskap om effekten av tiltaka som blir sette inn. Forsking med vitskapleg metode er med på å byggje kunnskapsgrunnlaget for val av nye tiltak. Hovudmålet er å fremje forsking av høg nasjonal og internasjonal kvalitet.

Stimuleringsmidlar for kvalitetsregister

Les meir og finn søknadsskjema (søknadsfrist 15. september 2020)

Fann du det du leitte etter?